Pedro - Aza mihemotra

Ilay Fiadidian'ny Fandriampahalemana ho an'ny Pedro Regis on 17 Oktobra, 2020:

Anaka malala, ianareo dia an'ny Tompo ary Izy irery ihany no tokony arahinao sy tompoinao. Sokafy ny Tompo ny fonao dia avelao Izy hanova ny fiainanao. Aza avela hangalatra ny fiadananao ny devoly. Aza adino: eo am-pelatananao ny Holy Rosary sy ny soratra masina, ao am-ponao ny fitiavana ny fahamarinana. Handeha amin'ny ho avy ny fanaintainana ianao, fa aza mihemotra. Tsy misy fandresena raha tsy misy lakroa. Fantatro ny zavatra ilainao ary hivavaka amin'ny Jesosy aho ho anao. Mandrosoa tsy misy tahotra. Na iza na iza miara-mandeha amin'ny Tompo dia tsy hahatsapa velively ny lanjan'ny faharesena. Ity no hafatra izay omeko anao anio amin'ny anaran'ny Trinite Masina Indrindra. Misaotra anao noho ny namelanao ahy hanangona anao eto indray. Mitsodrano anao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina aho. Amen. Milamina.
Posted in Messages, Pedro Regis.