Fa maninona ny Mpanompon'Andriamanitra Luisa Piccarreta?

Ireo izay mbola tsy naheno fanolorana mety ho an'ny fanambarana momba ny "Fanomezana fiainana amin'ny sitrapon'Andriamanitra," izay natolotr'i Jesosy an'i Luisa indraindray dia very hevitra ny zotom-pon'ireo izay nanana an'io fampidirana io: "Nahoana no manantitrantitra tokoa ny hafatr'ity vehivavy miraviravy mahantra ity avy any Italia izay maty ny 70 taona lasa izay?"

Afaka mahita fampidirana toy izany ao amin'ny boky ianao, Ny Crown of History, Ny satrobonin'ny fahamasinana, Ny herin'ny sitrapoko (navoakan'ny Vatican mihitsy), Torolàlana ho an'ny Bokin'ny Lanitra (izay mitondra imprimatur), ny sanganasan'i Fr. Joseph Iannuzzi, ary loharano hafa. Avy amin'ny Ao amin'i Luisa sy ireo soratany:

Teraka tamin'ny 23 aprily 1865 i Luisa (Alahady iray izay nambaran'i St. John Paul II taty aoriana fa Fetin'ny Fetin'ny Famindram-po avy amin'Andriamanitra, araka ny fangatahan'ny Tompo ao amin'ny asa soratr'i St. Faustina). Izy dia iray tamin'ireo zanaka vavy dimy izay nonina tao amin'ny tanàna kelin'i Corato, Italia.

Nanomboka tamin'ny fahazazany voalohany dia nampijalian'ny devoly i Luisa izay niseho taminy tamin'ny nofy nampatahotra. Vokatr'izany dia nandany ora maro nivavaka tamin'ny Rosary izy ary niantso ny fiarovana an'ny olona masina. Rehefa tonga "zanakavavin'i Maria" izy vao nitsahatra ny nofy ratsy tamin'ny faha-iraika ambin'ny folo taona. Tamin'ny taona manaraka dia nanomboka niresaka anatiny taminy i Jesosy indrindra taorian'ny nahazoany kômonio masina. Rehefa telo ambin'ny folo taona izy, dia niseho taminy tamin'ny fahitana izay nanatri-maso ny lavarangana tao an-tranony. Teo, teny amin'ny arabe etsy ambany, no nahitany vahoaka marobe sy miaramila mitam-piadiana mitarika gadra telo; fantany fa anisan'ireny i Jesosy. Rehefa tonga teo ambanin'ny lavarangany izy dia nanandratra ny lohany ary niantso hoe: “Ampio aho, fanahy! ” Tena nampihetsi-po i Luisa ary nanolotra ny tenany nanomboka tamin'io andro io ho fanahy iharam-boina ho fanavotana ho an'ny otan'ny olombelona.

Manodidina ny efatra ambin'ny folo taona i Luisa dia nanomboka niaina fahitana sy fisehoan'i Jesosy sy i Maria niaraka tamin'ny fijaliana ara-batana. Indray mandeha, napetrak'i Jesosy teo an-dohany ny satro-tsilo, ka nahatonga azy tsy hahatsiaro tena sy tsy ho afaka hihinana roa na telo andro. Izany dia nanjary tranga mistika nanombohan'i Luisa niaina irery ny Eokaristia ho "sakafony isan'andro". Isaky ny noteren'ny konfesoriny hihinana izy, dia tsy afaka nandevona ilay sakafo, izay nivoaka minitra vitsy taty aoriana, simba sy vaovao, toy ny hoe tsy mbola nohanina.

Noho ny fahamenarany teo alohan'ny fianakaviany, izay tsy nahalala ny anton'ny fijaliany, dia nangataka tamin'ny Tompo i Luisa mba hanafina ireo fitsapana ireo amin'ny hafa. Nomen'i Jesosy avy hatrany ny fangatahany tamin'ny famelana ny vatany hitondra fanjakana tsy mihetsika sy henjana izay toa sahala amin'ny maty. Tamin'ny fotoana nanaovan'ny pretra famantarana ny Hazo fijaliana teo ambonin'ny vatany vao nahazo ny fahaizany i Luisa. Ity fanjakana mistika mahatalanjona ity dia naharitra mandra-pahafatiny tamin'ny 1947 - narahina fandevenana izay tsy raharaha kely. Nandritra io vanim-potoana niainany io dia tsy narary ara-batana izy (mandra-pahafatiny tamin'ny pnemonia tamin'ny farany) ary tsy niaina fandriana mihintsy izy, na dia voafatotra am-pandriana kely nandritra ny efa-enimpolo taona aza.

Tahaka ny fanambarana mahatalanjona ny Famindrampon'Andriamanitra izay nankinin'i Jesosy tany amin'i St. Faustina Ny famonjena farany ataon'Andriamanitra (talohan'ny Fiavany Fanindroany amin'ny fahasoavana), toy izany koa ny fanambarany momba ny toetran'Andriamanitra dia natolotry ny Mpanompon'Andriamanitra Luisa Piccarreta Ny ezaka farany ataon'Andriamanitra amin'ny fahamasinana. Ny famonjena sy ny fanamasinana: ireo finiavana roa lehibe ananan'Andriamanitra ny zanany malalany. Ny taloha dia ny fototry ny farany; araka izany, mety ny efa niely voalohany ny fanambarana nataon’i Faustina; kanefa, amin'ny farany, Andriamanitra dia tsy te-hanaiky ny famindram-pony fotsiny, fa hanaiky ny fiainany manokana ho toy ny fiainantsika ary noho izany dia lasa mitovy aminy - araka izay azo atao amin'ny zavaboary iray. Raha ny fanambarana nataon’i Faustina, ny tenany, dia mifanandrify tsy tapaka amin’ity fahamasinana vaovao hiaina ao amin’ny Sitrapon’Andriamanitra ity (toy ny fanambarana nataon’ireo maro hafa tena nanaiky tamim-pankatoavana ny 20thtaonjato), navela ho an'i Luisa ho mpitati-baovao voalohany sy "sekretera" amin'ity "fahamasinana vaovao sy masina" ity (araka ny niantsoan'ny Papa Masindahy Joany Paoly II azy). 

Na dia ortodoksa feno aza ny fanambaran'i Luisa (naverin'ny Fiangonana matetika izany ary efa nankatoavina tokoa aza izy ireo), na izany aza, dia omen'izy ireo ny marina, ilay hafatra faran'izay mahavariana indrindra. Ny hafatr'izy ireo dia mampisaintsaina tanteraka fa ny fisalasalana dia fakam-panahy tsy azo ihodivirana ary ny fialamboly azy te Antsoina, fa noho ny antony tsy misy antony marim-pototra ihany no miahiahy amin'ny maha-azo itokiana azy. Ary ny hafatra dia izao: aorian'ny fanomanana 4,000 taona ao anatin'ny tantaran'ny famonjena sy ny 2,000 taona amin'ny fanomanana mipoaka kokoa amin'ny tantaran'ny Fiangonana, dia vonona handray ny satroboninahiny ny Fiangonana; vonona handray an'izay nomen'ny Fanahy Masina azy izy amin'ny fotoana rehetra. Tsy misy hafa noho ny fahamasinan'i Edena mihitsy, izany hoe ny fahamasinana ananan'i Maria koa, tamin'ny fomba tonga lafatra kokoa noho i Adama sy i Eva -ary efa azo alaina izany ankehitriny ho an'ny fangatahana. Ity fahamasinana ity dia antsoina hoe "Miaina amin'ny Sitrapon'Andriamanitra." Fa fahasoavan'ny fahasoavana. Fahafantarana tanteraka ny vavaka "Rainay" ao amin'ny fanahy fa ny sitrapon'Andriamanitra dia hatao ao aminao tahaka ny nanaovan'ny olo-masina any an-danitra azy. Tsy fanoloana ny fotoam-bavaka sy fanao efa nangatahan'ny lanitra antsika izany - mampiditra ny Sakramenta, mivavaka amin'ny Rosary, mifady hanina, mamaky soratra masina, manokan-tena ho an'i Maria, manao asa famindram-po, sns. miantso mavitrika kokoa sy misandratra kokoa aza, satria afaka manao izany rehetra izany amin'ny fomba tena voafaritra tsara isika. 

Saingy nilaza tamin'i Luisa koa i Jesosy fa tsy afa-po amin'ny fanahy vitsy fotsiny izy ary misy miaina ny fahamasinana "vaovao". Ho avy izy hanatanteraka ny fanjakany manerana an'izao tontolo izao ao amin'ny vanimpotoana mahafinaritra eo amin'ny fiadanam-pirenena. Izao ihany no ho tanteraka ny vavaka "Rainay"; ary io vavaka io, ilay vavaka lehibe indrindra natao hatrizay dia faminaniana azo antoka avy amin'ny molotry ny Zanak'Andriamanitra. Ho avy ny fanjakany. Tsy misy ary tsy misy afaka manakana an'izany. Saingy, amin'ny alàlan'i Luisa, Jesosy dia miangavy antsika rehetra ho tonga hitory an'io Fanjakana io; hianatra bebe kokoa momba ny Sitrapon'Andriamanitra (satria efa nampahafantarin'i Luisa ny halaliny); hiaina ao amin'ny sitrapony ny tenantsika ary hanomana ny fototry ny fanjakany maneran-tany; ny hanome Azy ny sitrapontsika mba hanomezany antsika ho azy. 

“Ry Jesosy, matoky Anao aho. Hatao anie ny sitraponao. Omeko anao ny sitrapoko; azafady mba omeo ahy ny valinao. ”

“Ho tonga anie ny fanjakanao. Hatao anie ny sitraponao et Earth an-tany tahaka ny atao any an-danitra. ”

Ireo no teny nangataka an'i Jesosy mba tsy ho ao an-tsaintsika, sy ny fontsika ary ny vavantsika. (Jereo ny Momba an'i Luisa sy ireo soratany raha fintina fohy momba ny mysticisme miavaka an'i Luisa sy ny toeran'ny mpitondra fivavahana ankehitriny.

Hafatra avy amin'ny Mpanompon'Andriamanitra Luisa Piccarreta

Luisa - Ny tabataba ankapobeny

Luisa - Ny tabataba ankapobeny

Hanavao izao tontolo izao amin'ny sabatra sy ny afo ary ny rano ...
Hamaky bebe kokoa
Momba an'i Luisa sy ireo soratany

Momba an'i Luisa sy ireo soratany

Mpanambara ho an'ity fotoana ity.
Hamaky bebe kokoa
Luisa - Ny asan'ny fanahy anaty

Luisa - Ny asan'ny fanahy anaty

Raha tsy misy ny tena maha-marina dia maty ny asantsika.
Hamaky bebe kokoa
Luisa sy ny fampitandremana

Luisa sy ny fampitandremana

Ho hitan'ny lehilahy ho very izy ireo.
Hamaky bebe kokoa
Ny fiavian'ny sitrapon'Andriamanitra

Ny fiavian'ny sitrapon'Andriamanitra

Ny fampitandremana koa dia hitondra fitahiana.
Hamaky bebe kokoa
Luisa - Ho lasa adala ireo firenena

Luisa - Ho lasa adala ireo firenena

Mihetsika manohitra ny tenany!
Hamaky bebe kokoa
Luisa - Fiarovana masina

Luisa - Fiarovana masina

Miaina amin'ny Sitrapoko ary aza matahotra na inona na inona.
Hamaky bebe kokoa
Luisa - Mankato ny governemanta izy ireo, fa tsy izaho

Luisa - Mankato ny governemanta izy ireo, fa tsy izaho

Mijanona ho tsy miraharaha izy ireo.
Hamaky bebe kokoa
Luisa - Hikomy amin'ireo mpitarika aho

Luisa - Hikomy amin'ireo mpitarika aho

Ireo vitsy sisa tavela dia ho ampy hanavao izao tontolo izao. 
Hamaky bebe kokoa
Luisa Piccarreta - Andao hijery lavitra

Luisa Piccarreta - Andao hijery lavitra

Mahita ny fanamboarana ny fanjakako, avy amin'ny alahelo lalina mankany amin'ny fifaliana lehibe aho ...
Hamaky bebe kokoa
Ny ora amin'ny Famerenana amin'ny laoniny izao

Ny ora amin'ny Famerenana amin'ny laoniny izao

Mivoatra haingana ny fiavian'ny Fanjakana ianao.
Hamaky bebe kokoa
Luisa Piccarreta - olona izay mitoetra ao amin'ny sitrapoko

Luisa Piccarreta - olona izay mitoetra ao amin'ny sitrapoko

Te-hahafantatra ve ianao hoe rahoviana ny tena fitsanganana amin'ny fanahy?
Hamaky bebe kokoa
Ny fahamasinana vaovao sy masina

Ny fahamasinana vaovao sy masina

Ny fahatongavan'ny fanjakan'Andriamanitra eto an-tany, ho fanatanterahana ny tena vavaka ataon'ny Raintsika manokana, dia tsy ny hanao ny tontolo ho toerana tsara tarehy sy mahafinaritra indrindra - na dia azo antoka fa hitranga izany fiovana izany. Ny momba ny fahamasinana no tanjona indrindra.
Hamaky bebe kokoa
Luisa Piccarreta - Manafaingana ny fihavian'ny fanjakana

Luisa Piccarreta - Manafaingana ny fihavian'ny fanjakana

Nananatra an'i Luisa sy antsika rehetra i Jesosy hoe: "Koa mivavaha ary avelao hitohy ny fitomanianao:" Enga anie ny Fanjakan'ny Fiatanao, ary hatao ny tanyo, tahaka ny any an-danitra. "
Hamaky bebe kokoa
Luisa Piccarreta - Tsy misy tahotra

Luisa Piccarreta - Tsy misy tahotra

Nasehon'i Jesosy tamin'i Luisa io fahitana io momba ny fiarovana amin'ny Chastisements mihetsiketsika: "Nandehandeha tany afovoan'ny zavamananaina nanerana ny firenena rehetra i [Our Lady] ary nanamarika ireo zanany malalany sy ireo izay tsy tokony ho voakasiky ny fampijaliana izy. Nentanina ny Reny selestialy, tsy nisy hery hikasika ireo zavaboary ireo ny fikapohana. Nomen'i Jesosy an'i Neny ny zo hitondra any amin'ny reniny izay tiany. "
Hamaky bebe kokoa
Luisa Piccarreta - Era an'ny fitiavana masina

Luisa Piccarreta - Era an'ny fitiavana masina

Momba io Era io fa tsy ho ela raha hiposaka izao tontolo izao dia nanambara tamin'i Luisa i Jesosy: "Hovana ny zava-drehetra ... Haneho fampisehoana lehibe kokoa ny sitrapoko, amin'ny famolavolana zava-kanto vaovao mahafinaritra ny fahagagana izay mbola tsy hita, ho an'ny rehetra manontolo. Dia ny lanitra sy ny tany rehetra. "
Hamaky bebe kokoa
Luisa Picarretta - Amin'ny famaizana

Luisa Picarretta - Amin'ny famaizana

Hoy i Jesosy: Anaka, izay rehetra hitanao [Chastisements] dia hanompo hanadio sy hanomana ny fianakavian'olombelona. Ny korontana ...
Hamaky bebe kokoa
Posted in Messages, Fa inona no mpahita?.