Pedro - Na inona na inona mitranga

Ilay Fiadidian'ny Fandriampahalemana ho an'ny Pedro Regis tamin'ny 10 Oktobra 2020:

 
Anaka malala, tiako ianareo araka ny maha-izy anao ary mangataka anao aho mba hitovy amin'i Jesosy amin'ny zavatra rehetra. Mijoroa ho vavolombelona amin'ny fiainanao fa an'ny Tompo ianao. Mialà amin'izao tontolo izao dia mivoiza mankamin'ny Paradisa, izay nahariana anao irery ihany. Aza miala amin'ny vavaka. Mandeha ao anaty haizina ny zanak'olombelona ary mila ny hazavan'ny Tompo. Sokafy ny fonao ary ekeo ny Sitrapon'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Miaina amin'ny fotoana ratsy kokoa noho ny tamin'ny Safo-drano ianao, ary tonga ny fotoana fiverenanao. Mibebaha ary miverena amin'i Jesosy Zanako. Ny lehilahy sy vehivavy manam-pinoana dia hisotro ny kapoaky ny fijaliana mangidy. Mbola hahita horohoro eto an-tany ianao ary vitsy no hijanona ho mafy orina amin'ny finoana. Mitadiava tanjaka amin'ny Evanjely sy ny Eokaristia. Na inona na inona mitranga dia mijanona mafy amin'ny finoanao. Aza mihemotra. Fantaro fa ny marina dia hitazona azy manontolo ao amin'ny fiangonana katolika. Ao amin'Andriamanitra dia tsy misy fahamarinana afovoany. Herim-po. Ity no hafatra izay omeko anao anio amin'ny anaran'ny Trinite Masina Indrindra. Misaotra anao noho ny namelanao ahy hanangona anao eto indray. Mitsodrano anao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina aho. Amen. Milamina.
Posted in Messages, Pedro Regis.