Pedro - Mandray anjara amin'ny Fandresena

Ilay Fiadidian'ny Fandriampahalemana ho an'ny Pedro Regis tamin'ny 13 Oktobra 2020:

Ry zanaka malala, reninao aho ary avy any an-danitra aho mba hitarika anao any amin'ilay làlanao sy fahamarinana ary fiainana. Fantaro fa ny lalan'ny fahamasinana dia feno sakana, saingy tsy irery ianao. Miaraka aminao ny anjelin'ny Tompo. Aza matahotra. Ho avy ny fandresen'Andriamanitra ho an'ny marina. Enjehina ny fiangonanan'i Jesosy ary ho afa-baraka izay voatokana. Aza mivadika. Aza kivy. Na inona na inona mitranga, mijanona amin'ny Magisterium tena ao amin'ny Fiangonan'i Jesosy. Raha sendra lavo ianao dia miantso an'i Jesosy. Katsaho Izy amin'ny vavaka sy amin'ny Eokaristia. Omeo ahy ny tananao dia ho voavonjy ianao. Mandrosoa tsy misy tahotra. Ity no hafatra izay omeko anao anio amin'ny anaran'ny Trinite Masina Indrindra. Misaotra anao noho ny namelanao ahy hanangona anao eto indray. Mitsodrano anao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina aho. Amen. Milamina.
 
 

October 12, 2020:

Ry zanaka malala, izaho no Reny sy Mpanjakavavin'i Brezila. Mangataka anao aho mba ho lehilahy sy vehivavy hivavaka, satria amin'izany no ahafahanao mandray anjara amin'ny Fandresen'Andriamanitra miaraka amin'ny Fandresena azo antoka an'ny My Immaculate Heart. Aza adino: eo am-pelatananao ny Holy Rosary sy ny soratra masina, ao am-ponao ny fitiavana ny fahamarinana. Miondrika am-bavaka ho an'i Brezila. Hihetsika ny fahavalo ary ny zanako mahantra dia hitondra hazo fijaliana mavesatra. Mitadiava tanjaka amin'ny Eokaristia sy amin'ny Filazantsaran'i Jesosy. Omeo ny tsara indrindra ho an'ny iraka nampanaovin'ny Tompo anao. Ho valisoanao ny lanitra. Mandalo ny zava-drehetra eto amin'ity fiainana ity, fa ny Fahasoavan'Andriamanitra ao anatinao dia ho Mandrakizay. Avy tany an-danitra aho mba hiantso anao hiova fo. Henoy aho. Manana fahalalahana ianao, fa ny manao ny Sitrapon'ny Tompo no tsara indrindra. Tandremo ny fiainanao ara-panahy ary aza avela hitarika anao hanalavitra an'i Jesosy-ko ny zavatr'izao tontolo izao. Mandrosoa amin'ilay làlana izay natolotro anao. Ity no hafatra izay omeko anao anio amin'ny anaran'ny Trinite Masina Indrindra. Misaotra anao noho ny namelanao ahy hanangona anao eto indray. Mitsodrano anao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina aho. Amen. Milamina.
Posted in Messages, Pedro Regis.