Ny hariva vaovao amin'ny fanantenana

Tamin'ny volana aprily 2013 dia nanoratra ny taratasy misokatra ho an'i Papa Francis toy ny karazana "tatitra" niverina tany Roma, satria i John Paul II dia nangataka ny tanora tamin'ny 2002 mba ho…

… Mpitily izay manambara amin'izao tontolo izao fa vao maraina, fanantenana sy firahalahiana. —POPE JOHN PAUL II, kabary ho an'ny Hetsika ho an'ny Tanora Guanelli, 20 aprily 2002, www.vatican.va

Ry tanora malala, anjaranao io ho ilay mpiambina amin'ny maraina izay manambara ny ho avy ny masoandro izay ilay Kristy nitsangana! —POPE JOHN PAUL II, Hafatry ny Ray Masina ho an'ny Tanora amin'izao tontolo izao, XVII Tanora Tanora Eran-tany, n. 3; (jer. Is 21: 11-12)

Misoratra amin'ny Soratra Masina, Rain'ny Fiangonana Voalohany, ny Katesizin'ny Fiangonana Katôlika, ny papa, ary ny farany, fanamafisana izaitsizy tamin'ny "fanambarana manokana" ankatoavin'izao tontolo izao, Mark dia namerina ny "fanantenana" izay nandrasan'ny Kristianisma 2000 taona, ary azo fintinina amin'ny teny hoe: ny "Fandresen'ny fo tsy madio." Izany, hoy i Benedict XVI…

… Dia mitovy amin'ny dikan'ny fivavahantsika ny hahatongavan'ny Fanjakan'Andriamanitra… Ka azonao lazaina fa mangina ny fandresen'Andriamanitra, ny fandresen'i Maria, tena izy ireo… -Fahazavan'izao tontolo izao, p. 166, Resadresaka nifanaovana tamin'i Peter Seewald

I Benedict dia tsy hoe faran'izao tontolo izao fa a manao ny fiavian'i Kristy ao am-piangonana, izay no nambaran'i St. John ao amin'ny Apokalypsy 20: 4-6, nohazavaina tamin'ny Ray tany am-boalohany, ny papa nambara tamin'ity taonjato lasa ity, ary ankehitriny ny fanambarana manokana, toy izao eto Manisa ny Fanjakana, manomana antsika ho amin'ny.

Raha ny teo aloha dia tsy niresaka afa-tsy ny fiavian'i Kristy indroa ny olona taloha - indray mandeha tany Betlehema ary indray tamin'ny fiafaran'ny fotoana — i Saint Bernard avy any Clairvaux no niresaka momba ny Adventus medius, ho avy manelanelana, isaorana izay havaoziny fanavaozana tsikelikely ny fidirana an-tsehatra teo amin'ny tantara. Mino aho fa mampiavaka an'i Bernard mamely ny naoty tsara fotsiny… —POPE BENEDICT XVI, Fahazavan'izao tontolo izao, p.182-183, Fifampiresahana amin'i Peter Seewald

Noho izany,

Maninona raha mangataka an'i [Kristy] mba handefa vavolombelona vaovao momba ny fanatrehany anio, Izy dia izy no manatona antsika? Ary io vavaka io, na dia tsy mifantoka mivantana amin'ny faran'ny tontolo aza izany, na izany aza vavaka marina noho ny fahatongavany; mirakitra ny halehiben'ny vavaka izay nampianariny antsika hoe: "Ho tonga ny fanjakanao." Avia, Jesosy Tompo! —POPE BENEDICT XVI, Jesosy avy any Nazareta, Herinandro Masina: Hatramin'ny fidirana mankany Jerosalema ka hatramin'ny Fitsanganana amin'ny maty, p. 292, Ignatius Press

Ity fahatongavan'ilay Fanjakana ity dia fanatanterahana tsotra izao ny "Rainay", rehefa ho avy ny Fanjakany ary “Hatao etỳ an-tany tahaka ny any an-danitra.” Tsy ho avy Jesosy Kristy hiaina eto ambonin'ny tany amin'ny nofo, fa marina izay voalazan'i Benedict XVI: fahatongavan'i Kristy ao anatin'ny Ampakarina izany dia ny fiavian'ny Fanjakany.

… Ny fanjakan'Andriamanitra dia i Kristy izay tadiavintsika isan'andro ary ny hahatongavany ho naseho haingana antsika. Fa tahaka ny nitsanganany tamin'ny maty, satria ao aminy isika dia hitsangana, dia ho azo fantarina ihany koa ny fanjakan'Andriamanitra, fa ao aminy no hanjakanay. -Katesizin'ny Fiangonana Katôlika, n. 2816

Izany, hoy ny olo-masina toa an'i Louis de Montfort sy John Paul II, dia hamokatra fahamasinana vaovao ao anatin'ny Fiangonana - ny dingana farany amin'ny fiomanany ho tonga Ampakarina. “Tsy misy pentimpentina na ketrona na zavatra hafa toy izany, mba ho masina sy tsy misy tsiny izy” (Ef 5:27) mba hanomanana azy amin'ny fahatongavan'ny Mpampakatra amin'ny fiafaran'ny fotoana.

Andriamanitra mihitsy no nanomana hanatanteraka izany fahamasinana "vaovao sy masina izany" izay tadiavin'ny Fanahy Masina ny hampanan-karena ny kristiana amin'ny voalohan'ny taona arivo fahatelo, mba “hahatonga an'i Kristy ho fon'izao tontolo izao.” —POPE JOHN PAUL II, Adiresy tamin'ireo Ray any Rogationist, n. 6, www.vatican.va

Izany dia Atitany ny fahatongavan'i Kristy ao anatin'ny Fampakaram-badiny izay, dia izy no lasa maraina;

Ny Fiangonana, izay ahitana ny olom-boafidy, dia miakanjo ny andro na maraina be ... Izy io dia andro feno ho azy rehefa mamirapiratra amin'ny fahazavana tonga lafatra ny hazavana anatiny.. -St. Gregory Ilay Lehibe, Papa; Liturgie an'ny ora, Vol III, p. 308  

Izany indray dia hamafisina indray amin'ny fampianarana manavakavahan'ny Fiangonana:

Tsy mifanaraka amin'ny fahamarinana ny mahatakatra ny teny, “Hatao et on an-tany ny sitraponao tahaka ny any an-danitra,” ny dikan'izany: "ao amin'ny Fiangonana toy ny an'i Jesosy Kristy Tompontsika"; na "amin'ny Ampakarina izay efa nanambady, toy ny tamin'ny Mpampakatra izay nanatanteraka ny sitrapon'ny Ray." -Katesizan'ny Fiangonana Katolika, n. 2827

Rahoviana anefa?

Aorian'ny fanadiovana amin'ny alàlan'ny fizahan-toetra sy ny fijaliana, manomboka eo ny fiandohan'ny vanim-potoana vaovao.-POPE ST JOHN PAUL II, Mpijery ankapobeny, 10 septambra 2003

 

Pinoana Nanaraka ny Fivavahana?

Ankehitriny, misy ny sasany milaza fa ny fandikana ity "Era of Peace" ity ho toy ny hetsika mitovy amin'ny Apok 20: 4-6 dia heretika. (Fanamarihana: araka ny hitanao amin'ireo teny nalaina etsy ambany, ireo Rain'ny Eglizy voalohany dia nahita mialoha ity vanim-potoanan'ny fandriampahalemana ity rehefa ny fahafatesan'ny Antikristy na “bibidia”. Izany dia mamela ny Ap 20: 4-6 ho toy ny “fotoanan'ny fanjakana” miharihary, izany hoe. ny "fahamasinana vaovao sy masina" ao anatiny. jereo Antikristy… Talohan'ny andron'ny fandriam-pahalemana?).

… Hitako ny fanahin'ireo notapahin-doha noho ny fijoroana ho vavolom-belona momba an'i Jesosy sy ny tenin'Andriamnitra, ary izay tsy niankohoka tamin'ilay bibidia na tamin'ny sariny ary tsy nahazo ny marika teo amin'ny handriny na tamin'ny tanany. Velona izy ireo ary niara-nanjaka tamin'i Kristy arivo taona. Ny sisa amin'ny maty dia tsy velona intsony mandra-pahatapitry ny arivo taona. Ity no fitsanganana voalohany. Sambatra sy masina izay mandray anjara amin'ny fitsanganana voalohany! Tsy manana fahefana tahaka izany ny fahafatesana faharoa, fa izy ireo dia ho mpisoron'Andriamanitra sy Kristy ary hiara-manjaka aminy arivo taona. (Apok. 20: 4-6)

Eny tokoa, tany am-piangonana voalohany dia nisy ny sasany nanantena ny hiverina ara-bakiteny eto an-tany i Kristy handroaka ny fahavalony, hanangana fanjakana politika ary hanjaka mandritra ny “arivo taona” ara-bakiteny. Saingy ny fiangonana dia nanameloka izany ho fivadiham-pinoana, ary izay famerenana amin'ny laoniny an'io fampianaran-diso io, izay antenaina a raikitra fanatanterahana ny Fanjakana any amin'ny faritra ara-nofo. The Katesizin'ny Fiangonana Katôlika Hoy:

Ny famitahan'i Antikristy dia efa manomboka mihetsika eto amin'izao tontolo izao isaky ny vita ny fangatahana mba hahatsapa ao anatin'ny tantara fa ny fanantenana mesianika izay tsy ho tanteraka afa-tsy ny tantara amin'ny alàlan'ny fitsarana eschatolojia. Nolavin'ny Fiangonana na dia ny endrika fanovana momba an'io fivavahan-diso io aza ny Eglizy ho tonga amin'ny alalàn'ny millenarianism,(577) indrindra fa ny endrika politika "manivadika" amin'ny fanakorontanana tsy ara-dalàna.(578) —CCC, n. 676

Fanahy iniana izahay nijanona tao amin'ireo fanovozan-kevitra etsy ambany satria zava-dehibe amin'ny fanampiana anay hahatakatra ny dikan'ny hoe "millenarianism", ary faharoa, "mesianisme laika" ao amin'ny katesizy.

Footnote 577 dia manondro ny asan'i Denzinger-Schonnmetzer (Enchiridion Symbolorum, famaritana sy fanambarana momba ny rebus fidei et morum). Ny sanganasan'i Denzinger dia manamarina ny fivoaran'ny fotopampianarana sy Dogma ao amin'ny fiangonana katolika hatramin'ny andro voalohany, ary mazava ho azy fa loharanom-pahalalana azo itokisana mba hitan'ny Katesizy. Ny fanamarihana ambany pejy an'ny “millenarianism” dia mitondra antsika amin'ny asan'i Denzinger, izay milaza fa:

… Ny rafitry ny Millenarianisma nohalefaka, izay mampianatra, ohatra, fa i Kristy Tompo alohan'ny fitsarana farany, na nialoha ny fitsanganan'ny olo-marina na tsia, dia ho hita maso hanjaka amin'ity tontolo ity. Ny valiny dia: Ny rafitry ny Millenarianisma voalefaka dia tsy azo ampianarina soa aman-tsara. —DS 2269/3839, didin'ny Birao Masina, 21 Jolay 1944

Millenarianism, nanoratra an'i Leo J. Trese ao amin'ny Nohazavaina ilay finoana mifandraika amin'ireo maka ny Apokalypsy 20: 6 ara-bakiteny.

I St. John, izay nitantara ny fahitana ara-paminaniana (Ap 20: 1-6), dia nilaza fa hofatorana sy hambenana am-ponja mandritra ny arivo taona ny devoly, ary mandritra izany dia hitsangana ny maty ary hiara-manjaka amin'i Kristy; amin'ny faran'ny arivo taona dia hafahana ny devoly ary ho resy mandrakizay, ary avy eo ho tonga ny fitsanganana faharoa… Ireo izay mandray ara-bakiteny an'io andalana io ary mino fa Ho avy i Jesosy hanjaka eto an-tany mandritra ny arivo taona alohan'ny faran'izao tontolo izao dia atao hoe millenarist. -p. 153-154, Sinag-Tala Publisher, Inc. (miaraka amin'ny Nihil Obstat ary Imprimatur)

Teolojia katolika malaza, Cardinal Jean Daniélou, nanazava ihany koa fa:

Millenarianisma, ny finoana fa hisy eto an-tany ny fanjakan'ny Mesia alohan'ny faran'ny fotoana, dia ny foto-pinoana jiosy-kristiana izay nifoha ary mbola nanohy niady hevitra bebe kokoa noho ny hafa. -Tantaran'ny Fotopampianarana voalohany, p. 377 (raha voatonona ao Ny famirapiratan'ny famoronana, p. 198-199, Rev. Joseph Iannuzzi)

Nanampy izy hoe, "Ny antony mahatonga an'io, angamba, dia ny tsy fahaizana manavaka ny elanelan'ny fotopampianarana" - izay ataontsika eto. Ka raha fintinina, ny Millenarianisma amin'ny fotony dia ny finoana fa hiverina Jesosy amin'ny nofo et earth an-tany ary manjaka mba a ara-bakiteny arivo taona talohan'ny faran'ny fotoana dia nisy hadisoana namboarin'ireo jiosy voalohany niova fo voalohany. Avy tamin'ity heresa ity dia nisy sampana maromaro toa ny "millenarians ara-nofo" izay nambaran'i St. Augustine ho ireo izay mino fa…

… Ireo izay miarina indray dia hankafy ny fialam-boly tsy misy fetra ara-nofo, feno hena sy zava-pisotro toy ny tsy hanaitra ny fahatsapan'ireo maotina fotsiny, fa mihoatra ny refin'ny fahamendrehana…. Ireo izay mino azy ireo dia nantsoin'ny Chiliast ara-panahy, izay azonay antsoina hoe Millenarians…”- avy De Civitate Dei, Boky 10, Ch. 7

Avy amin'ny endriky ny Millenarianisma no nahazoana ireo farany, mitigated ary ara-panahy Millenarianism eo ambanin'ny sekta isan-karazany izay nanilihana ny ankolafy nofo aman'andriamanitra, nefa misy endrika iray hafa amin'i Kristy niverina teto an-tany hanjaka sy hanangana raikitra fanjakana mbola notazonina. Amin'ireo endriny rehetra ireo, ny Fiangonana dia namaritra mazava tsara, indray mandeha, ho an'ny rehetra, namaritra fa ity "rafitry ny Millenarianisma voalefaka ity dia tsy azo ampianarina soa aman-tsara." Ny fiverenan'i Jesosy tamim-boninahitra sy raikitra Ny fananganana ilay Fanjakana dia hitranga amin'ny faran'ny fotoana.

Amin'ny Andro Fitsarana amin'ny faran'izao tontolo izao dia ho tonga i Kristy amin'ny voninahitra mba hahatratrarana ny fandresena tsara ny tsara amin'ny ratsy izay, toy ny varimbazaha sy ny tsimparifary niara-nitombo tamin'ny fizotran'ny tantara. -Katesizan'ny Fiangonana Katolika, n. 681

Farany, fanamarihana ambany pejy 578 dia mitondra antsika amin'ny antontan-taratasy Divini Redemptoris, Encyclical an'i Papa Pius XI manohitra ny kaominista tsy mino an'Andriamanitra. Raha ireo millenarians dia nitazona karazana fanjakana ara-panahy utopianina, mesianista mihelina mitana fanjakana fanjakana utopiana.

Ny kômonisma ankehitriny, izay mahery vaika kokoa noho ny fihetsika mitovitovy amin'izany, dia manafina ao am-pony ny hevitra diso madiodio. —POPE PIUS XI, Divini Redemptoris, n. 8, www.vatican.va

 

Inona ny atao hoe Era?

Raha ny azo antoka, na Mark Mallett na ireo mpandray anjara amin'ity tranonkala ity dia tsy manolotra ny Era of Peace izay utopia izay tsy hisian'ny ratsy na afaka intsony. Mazava fa amin'ny faran'ny fotoana, dia tsy voafatotra avy amin'ny lavaka mangitsokitsoka i satana mba haka fanahy ny firenena hikomy farany, izay antsoina hoe "tobin'ny olona masina" (Ap 20: 9). Araka izany, na dia hahatratra ny avo indrindra amin'ny vanim-potoanan'ny fandriam-pahalemana aza ny fahamasinana, dia nampitandrina i John Paul II fa tsy fanararaotana "hiroboka amin'ny millenarianisme vaovao" ity

… Miaraka amin'ny fakam-panahy hamina mialoha ny fiovana lehibe eo amin'ny fiainam-piarahamonina amin'ny ankapobeny sy rehetra tsirairay. Hitohy ny ain'olombelona, ​​hanohy hianatra momba ny fahombiazana sy ny tsy fahombiazana ny olona, ​​fotoan'ny voninahitra sy ny fahalavoana ary i Kristy Tompontsika hatrany, hatramin'ny faran'ny fotoana, no hany loharanom-pamonjena. —POPE JOHN PAUL II, Fihaonambem-pirenena an'ny Eveka, 29 Janoary, 1996; www.vatican.va

Fa kosa, io "fe-potoana fandriam-pahalemana" io dia io; ny fe-potoana, a fialantsasatra, Ary ny fitsaharana ho an'ny Fiangonana.

Nanazava i St. Augustine fa, raha tsy noho ny finoan'ny Chiliastes mifamatotra amin'ny arivo taona, dia fotoana fihavanana na “fitsaharana sabata” dia fandikana mahomby ao amin'ny Apokalypsy 20. Izany no nampianarin'ny Rain'ny Fiangonana ary nohamafisin'ny vaomiera teolojika tamin'ny 1952. [1]Raha toa ka mitondra ny tombokase eken'ny Fiangonana ny sanganasa voalaza, izany hoe ny imprimatur ary ny nihil fampiharana ny Magisterium io. Rehefa manome ny imprimatur ofisialin'ny Fiangonana ny eveka tsirairay, ary na ny Papa na ny vatan'ny eveka dia tsy manohitra ny fanomezana io tombo-kase io dia fampiasan'ny Magisterium mahazatra izany. 

… Toy ny hoe zavatra mety raha tokony hankafy karazana fitsaharana Sabata mandritra ny fe-potoana [“arivo taona”] ny olo-masina, fialam-boly masina taorian'ny asa naharitra enina arivo taona taorian'ny namoronana ny olona… [ary] tokony hisy manaraka ny fahavitan'ny enina arivo taona, toy ny enina andro, karazana sabata andro fahafito ao anatin'ny arivo taona manaraka… Ary io hevitra io dia tsy ho fanoherana, raha inoana fa ny fifalian'ny olomasina, amin'izany Ny Sabata dia ho ara-panahy ary vokatr'izany eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra… -St. Augustine ao amin'ny Hippo (354-430 AD; Mpitsabo ao amin'ny Fiangonana), De Civitate Dei, Bk. XX, Ch. 7, Oniversite Katolika any Amerika

Ny fisehoan-javatra toy izany dia tsy voahilika, tsy azo atao ary tsy azo antoka avokoa fa tsy hisy vanim-potoana maharitra misy an'ny Kristianisma mandresy alohan'ny farany… Raha alohan'ny faran'ny farany dia hisy fotoana, fahamasinana mandresy na mihoatra, kely kokoa, ny vokatra toy izany dia tsy avy amin'ny fisehoan'ilay olona. an'i Kristy amin'ny fiandrianana fa amin'ny alàlan'ny herin'ny fanamasinana izay miasa ankehitriny, ny Fanahy Masina sy ny Sakramenta ao am-piangonana. -Ny fampianarana ny fiangonana Katolika: Famintinana ny foto-pinoan'ny Katolika, London Burns Oates & Washbourne, p. 1140, avy amin'ny Theological Commission of 1952, izay antontan-taratasy Magisterial.

Averina indray, ny Apokalypsy 20 noho izany dia tsy tokony adika ho ara-bakiteny fiverenan'i Kristy ao amin'ny nofo a ara-bakiteny arivo taona, fa araka ny soso-kevitr'i Benedict, dia "tena" fiavian'i Kristy ao anatin'ny ny Fiangonana.

… Ny millenarianisme dia io hevitra io izay avy amin'ny fandikana ara-bakiteny, diso ary diso diso ny Toko 20 amin'ny Bokin'ny Apokalipsy…. Amin'ny a ara-panahy heviny. -Nohavaozina ny Rakipahalalana Katolika, Thomas Nelson, p. 387

Izany indrindra no famaritana ny "vanim-potoanan'ny fandriam-pahalemana" izay tsy nanamelohan'ny Fiangonana na aiza na aiza taratasy, ary raha ny marina dia nanamafy fa sasany mety.

Eny, fahagagana no nampanantenaina an'i Fatima, fahagagana lehibe indrindra amin'ny tantaran'izao tontolo izao, faharoa ho an'ny Fitsanganana amin'ny maty ihany. Ary io fahagagana io dia ho vanim-potoana fandriampahalemana izay tsy mbola nomena talohan'izao tontolo izao mihitsy. —Mario Luigi Cardinal Ciappi, 9 Oktobra 1994; Nomeny ny mariky ny fankatoavana azy tamin'ny taratasy misaraka tamin'ny fomba ofisialy ny Katesim-pianakaviana "Ho loharano azo antoka amin'ny foto-pinoana katolika marina" (9 septambra, 1993); p. 35

Hevero ho toy ny hazo oliva ny fivadiham-pinoan'ny Millenarianisma ary ny Millenarianisma novaina na novaina ho hazo oliva voahety Ny "vanim-potoanan'ny fandriam-pahalemana" dia hazo hafa rehetra miaraka. Ny olana dia ireo hazo ireo dia niara-nitombo nandritra ny taonjato maro, ary tsy mahay teolojia, vatsim-pianarana ratsy, ary fiheverana diso [2]jereo Ny fomba very nihevitra fa ny sampana miampita amin'ny hazo iray ka hatramin'ny iray hafa dia tena hazo iray ihany. Zavatra iray iraisan'ny teboka crossover: Ap 20: 6. Raha tsy izany dia hazo samy hafa avokoa izy ireo raha tsy mitovy amin'ny Fomban'ny Katolika ny fandikana ny Eokaristia.

Izay no izy ara-panahy fitondran'ny fanjakan'Andriamanitra ao am-piangonana miitatra manerana an'izao tontolo izao, avy eo amin'ny herin'ny Fanahy Masina sy ny Sakramenta.

Ny Eglizy Katolika, izay ny fanjakan'i Kristy eto an-tany, dia voatendry hiparitaka amin'ny olona rehetra sy ny firenena rehetra ... —POPE PIUS XI, Quas Primas, Encyclical, n. 12, Desambra 11, 1925; cf. Mat 24:14

Araka ny voalaza, ny teôlôjia teolojia tamin'ny 1952 izay namokatra Ireo Fampianaran'ny Fiangonana Katolika: Famintinana ny foto-pinoan'ny Katolika dia nanamafy fa ny vanim-potoanan'ny fandriam-pahalemana dia 'tsy azo atao, tsy azo antoka ny rehetra fa tsy hisy fotoana maharitra amin'ny Kristianisma mandresy alohan'ny farany.' Ity toerana misokatra ity dia nohamafisin'ny fiangonana ho an'ny fotopampianaran'ny finoana. Padre Martino Penasa dia niresaka tamin'i Msgr. S. Garofalo (Mpanolo-tsaina ny fiangonana noho ny antony olomasina) momba ny fototra iorenan'ny soratra masina [Apok 20: 4-6] tamin'ny vanim-potoana fandriampahalemana manan-tantara sy manerantany, mifanohitra amin'ny millenarianisme. Msgr. nanolo-kevitra ny hametraka izany mivantana amin'ny fiangonana ho an'ny fotopampianaran'ny finoana. Fr. Nametraka izao fanontaniana izao i Martino: “È imminente una nuova era di cristiana?”(" Efa akaiky ve ny vanim-potoana vaovao eo amin'ny fiainana kristianina? "). Ny prefek tamin'izany fotoana izany, hoy ny navalin'i Kardinal Joseph Ratzinger, "La questione è ancora aperta alla libera discussione, giacchè la Santa Sede tsy si è ancora pronunciata in modo definitivo":

Mbola misokatra ihany ny fanontaniana amin'ny fifanakalozan-kevitra malalaka, satria ny Holy See dia tsy nanao fanambarana mazava momba izany. -il Segno del Soprannauturale, Udine, Italia, n. 30, p. 10, Ott. 1990; Fr. I Martino Penasa dia nanolotra an'io fanontaniana io momba ny «fanjakana an'arivony taona» tamin'i Cardinal Ratzinger

 

Hafiriana?

Nanontany ny olona raha toa ka arivo taona ara-bakiteny ny vanim-potoanan'ny "arivo taona" na tsia. Mazava ny momba ireo Rain'ny Eglizy momba izany:

Ankehitriny… takatsika fa ny fe-potoana iray arivo taona dia aseho amin'ny fiteny ara-panoharana. -St. Justin Martyr, Dialogue miaraka amin'i Trypho, Ch. 81, Ireo Rain'ny Fiangonana, Lova Kristiana

Kardinaly Jean Daniélou, izay namelabelatra momba ireo andinin-tsoratra masina momba ny vanim-potoana fandriampahalemana dia nilaza:

Izy io dia midika vanim-potoana iray, izay tsy fantatry ny olona ny faharetany… Ny fanamafisana tena ilaina dia ny dingana manelanelana izay ny olomasina nitsangana dia mbola eto an-tany ary mbola tsy niditra tamin'ny dingana farany, satria io no iray amin'ny lafiny ny zava-miafina amin'ny andro farany izay mbola tsy haseho.-Tantaran'ny Fotopampianarana voalohany, p. 377-378 (raha voatonona ao Ny famirapiratan'ny famoronana, p. 198-199, ny Rev. Joseph Iannuzzi

I Md Thomas Aquinas nanazava hoe:

Araka ny filazan'i Augustine, ny vanim-potoana farany an'izao tontolo izao dia mifandraika amin'ny dingana farany amin'ny androm-piainan'ny lehilahy iray, izay tsy maharitra mandritra ny taona voafetra toy ny fanaovan-javatra hafa, fa maharitra kosa indraindray raha tsy tafaraka amin'ny hafa ny hafa, ary lava kokoa. Noho izany, ny vanim-potoana farany an'izao tontolo izao dia tsy afaka omena taona maromaro na taranaka mifandimby. -St. Thomas Aquinas, miady i Quaestiones, Vol. II De Potentia, Q. 5, n.5; www.dhspriory.org

Araka izany, ny "arivo taona" dia tokony ho takatra ara-panoharana. Ny azo antoka dia ny "vanim-potoanan'ny fandriam-pahalemana" naminanian'i Our Lady, ilay "vanim-potoana vaovao" noresahin'i Papa Benedict, ary ny "millenium fahatelo" niraisan'i John Paul II dia tsy azo raisina ho karazana utopia ety an-tany izay aharesena ny ota sy ny fahafatesana mandrakizay (na i Kristy manjaka ety an-tany amin'ny nofony nitsangana!). Raha ny tokony ho izy dia ny fahazoana azy ireo ho fahatanterahan'ny iraky ny Tompontsika hitondra ny Evanjely hatrany amin'ny faran'ny tany (jer. Mat 24:14; Is 11: 9) sy ny fanomanana ny fiangonana handray azy amin'ny voninahitra. Ireo mistika eken'ny fiangonana tamin'ny taonjato faha-20 ary ny papa farany dia milaza amintsika fa io dia ho fotoana fahamasinana tsy manam-paharoa ao amin'ny Fiangonana ary fandresen'ny famindram-pon'Andriamanitra eto amin'izao tontolo izao:

 

Ny feon'ny Fiangonana miray

Ny fomba fijery manan-danja indrindra, ary ny iray izay toa tena mifanaraka tsara amin'ny Soratra Masina, dia ny hoe, aorian'ny fahalavoan'ny Antikristy dia hiditra eo amin'ny vanimpotoana miroborobo sy fandresena indray ny Fiangonana Katolika. -Fr. Charles Arminjon (1824-1885), Ny fiafaran'ny tontolon'ny ankehitriny sy ireo mistery amin'ny fiainana ho avy, p. 56-57; Gazety Sophia Institute Press

Fa rehefa nandringana ny zava-drehetra eto amin'ity tontolo ity ny Antikristy, dia hanjaka mandritra ny telo taona sy enim-bolana ary hipetraka ao amin'ny tempoly any Jerosalema izy; ary avy eo ny Tompo dia avy any an-danitra any amin'ny rahona… mandefa ity olona ity sy ireo izay manaraka azy ho any amin'ny farihy afo; fa mitondra ho an'ny olo-marina ny fotoan'ny fanjakana, izany hoe ny ambiny, ny andro fahafito ... izany dia hitranga amin'ny fotoan'ny fanjakana, izany hoe amin'ny andro fahafito ... ny tena Sabata an'ny marina. -St. Irenaeus an'ny Lyons, Rain'ny Fiangonana (140–202 AD); Adversus Haereses, Irenaeus of Lyons, V.33.3.4, Ireo Rain'ny Fiangonana, CIMA Publishing Co.

… Ny ezaka ataon'i satana sy ny olon-dratsy dia potika ary tonga zava-poana. Na eo aza ny fahatezeran'i satana dia handresy an'izao tontolo izao ny Famindram-po masina ary hiankohofan'ny fanahy rehetra. -Famindrampon'Andriamanitra ao amin'ny fanahiko, Diary momba ny Masindahy Faustina, n. 1789

Tonga ny fotoana hanandratana ny Fanahy Masina eto amin'izao tontolo izao ... Maniry aho fa hohamasinina amin'ny fomba miavaka indrindra amin'ity Fanahy Masina ity vanim-potoana farany… Anjarany, anjaran'izy ireo izany, fandresen'ny fitiavana ao amin'ny Fiangonako. , manerana an'izao rehetra izao.—Jesosy amin'i Veneable María Concepción Cabrera de Armida; Fr. Marie-Michel Philipon, Conchita: Diary ara-panahy an'ny reny, p. 195-196

Ho avy aho! Izaho dia eo am-baravarana! Ny fitiavako dia nanomana an'io hetsika io talohan'ny namoronana izao tontolo izao… Ao anaty haizina manjavozavo izao tontolo izao. Ity taranaka ity dia mendrika haringana; fa tiako ny maneho famindram-po amiko ... ho avy aho ary haneho ny sitrapoko ... Ny zavatra ho avy dia hihoatra lavitra ny zava-nitranga. Ny Renin 'Andriamanitra sy ny reniko ary ireo anjely no handray anjara ao. Ny afobe izao dia mino ny sasany fa hisy fandresena, fa hanaisotra azy aho… ho avy aho ary hiaraka amiko, hisy fiadanana ho avy. Haoriko olom-boafidy vitsivitsy ny fanapahako. Ho avy tampoka io fanjakana io, tsy ho ela araka izay heverin'ny olona. Hampamirapiratra ny fahazavako, izay ho fitahiana ny sasany ary hafa ho maizina. Ny maha-olombelona dia hahafantatra ny fitiavako sy ny heriko. -fisehoana nankatoavina tao Heede, Alemana, 1945; cf. “Heede - ho avy aho! Eo am-baravarana aho! ”

… Izy ireo no hanetsika ny ady atsy ho atsy, ary Izaho mihitsy no handringana ny herin'ny faharatsiana hisintona ny tsara amin'izany rehetra izany, ary io no Reny, Masina Masina Maria, izay hanorotoro ny lohan'ny. ilay menarana, ka manomboka fotoam-pihavanana; INDRINDRA NY ANARAKO ANAO MOMBA NY ANKONDRANA. Izany dia fiverenan'ny Fanahy Masina amin'ny Pentekosta vaovao. Ho famindram-poko feno fitiavana izay haharesy ny fankahalana satana. Ho fahamarinana sy fahamarinana izany hihoatra noho ny fivadiham-pinoana sy ny tsy fahamarinana; ho fahazavana izay manidina amin'ny haizin'ny afobe. -Jesosy ho an'i Fr. Ottavio Michelini, pretra, mystic ary mpikambana ao amin'ny Fitsarana Papal an'i Papa St Paul VI (iray amin'ny fanomezam-boninahitra ambony indrindra nomen'ny Papa iray amin'ny olona velona); 9 Desambra 1976

Hitanao fa tsy afaka manohy amin'ny toe-javatra toy izao ity tontolo ity. Ny fifantohan'ny ratsy dia nitombo hatrany amin'ny faran'ny farany n'aiza n'aiza. Tonga amin'ny tendrony izao ny fanjakan'i satana. Ho avy ny fotoana fanadiovana: ny fianakavian'ny fiainana ao amin'ny fanjakan'ny fitiavana… Aorian'izay dia hisy ny fanaintainan'ny fanadiovana sy fanovana fotsiny, ary ho safotra izany. Fa amin'izay dia hamirapiratra ny voninahitry ny fandreseko izao tontolo izao, ary ny sandriko misokatra dia hiandry ny zanako. Aza matahotra an'ity fotoana ity. Ny fanafihana farany ataon'ny ratsy dia amin'ny fotoana ahatongavako… Ny fiandohan'ny fotoan'ny firaisanareo sy miaraka amiko dia manomboka. Mifalia, miandrasa ny fiavian'ny Mpampakatra, fa, indro, avy ny andro fampakaram-badin'ny Zanak'ondry. Fotoana fankalazana, fahazavana ary fiononana… Ny fahazavako ao aminao dia ny fiposahan'ny vanimpotoan'ny fitiavana madio - ny vanim-potoanan'ny fanjakan'ny fitiavana. Mahereza sy mahatoky amin'ny antsonao. -fifanakalozan-kevitry ny Tompontsika miaraka Alicja Lenczewska , 30 Novambra 1987, (Fijoroana ho Vavolombelona, n ° 753). Diary ara-panahy roa an'ny Alicja (Fijoroana ho Vavolombelona (1985-1989) ary fananarana (1989-2010) dia navoaka tamim-piraisana tokoa, noho ny ezaka nataon'ny arsevekan'i Szczecin, Andrzej Dzięga, izay nametraka vaomiera teolojia ho an'ny fanombanana ny asa sorany, izay nomena ny Imprimatur nataon'i Bishop Henryk Wejman. 

Ny zanako vavy, amin'ny Fitsanganako ho velona dia nahazo fanambaràna mendrika hitsangana indray ao Amiko amin'ny fiainana vaovao. Izy no fanamafisana sy tombo-kase tamin'ny fiainako manontolo, tamin'ny asako sy ny teniko. Raha tonga tety an-tany aho dia ny hahafahan'ny olona tsirairay manana ny fitsanganana amin'ny maty ho azy manokana - hanome azy ireo ny fiainana ary hanao azy ireo hitsangana amin'ny maty. Ary te ho fantatra ve ianao hoe rahoviana ny tena fitsanganana amin'ny fanahy? Tsy mifarana amin'ny andro farany fa raha mbola eto an-tany kosa izy io. Ny iray izay mitoetra ao amin'ny sitrapoko dia hitsangana ho amin'ny mazava ary miteny hoe: 'tapitra ny alin'ny androko.' Ny fanahy toy izany dia miakatra indray amin'ny fitiavana ny Mpamorona azy ary tsy miaina hatsiaka amin'ny ririnina intsony, fa mankafy ny tsiky ny loharano any an-danitra. Ny fanahy toy izany dia miarina indray amin'ny fahamasinana, izay miparitaka haingana ny fahalemena, ny alahelo ary ny faniriana rehetra; dia miakatra indray amin'izay rehetra any an-danitra izy. - Jesosy ka Luisa Piccarreta , 20 april 1938

Saingy na izao alina eto an-tany izao aza dia mampiseho famantarana mazava ho antoandro izay ho avy, amin'ny andro vaovao mandray ny orokin'ny masoandro vaovao sy somary mirehareha ... Ilaina ny fitsanganana amin'ny maty vaovao Jesosy: fitsanganana marina, izay tsy manaiky ny maha-mpanjaka azy intsony. fahafatesana… Amin'ny isam-batan’olona dia tsy maintsy handrava ny alin'ny ota mety maty i Kristy amin'ny fiposahan'ny fahasoavana. Ao amin'ny fianakaviana, ny alin'ny tsy firaharahiana sy ny hatsiaka dia tsy maintsy manome lalana ny masoandro amin'ny fitiavana. Ny orinasa, any amin'ny tanàn-dehibe, any amin'ny firenena, any amin'ny tany tsy fifankahazoana ary mankahala ny alina dia tokony hamirapiratra toy ny andro, nox sicut maty tsy mahay ary hitsahatra ny ady ary hisy fiadanana. —POPE PIUX XII, Urbi et Orbi adiresy, 2 martsa 1957; vatican.va

Ah, anaka, io zavaboary io dia mihazakazaka bebe kokoa amin'ny faharatsiana. Firifiry ny faharavana efa nomaniny! Handeha hody amin'ny faharatsiany izy ireo. Saingy na eo am-pandehanana ny tenany izy ireo amin'ny alehany, hatanako ny tenako amin'ny fahatanterahany sy fanatanterahana ny Ahy Fiat Voluntas Tua  ("Hatao ny sitraponao") ka hanjaka eto an-tany ny sitrapoko, fa amin'ny fomba vaovao. Eny, te hampifangaro olona amin'ny Fitiavana aho! Noho izany, mahaiza mihaino. Iriko ianao miaraka amiko hanomana ity Era amin'ny selestialy sy ny fitiavana masina ity…—Jesosy amin'ny Mpanompon'Andriamanitra, Luisa Piccarreta, 8 feb. 1921

"Ary handre ny feoko izy, ary hisy vala iray ary mpiandry iray." Enga anie Andriamanitra… hanatanteraka tsy ho ela ny faminaniany hanovana an'ity fahitana mampionona ity ho avy amin'ny vanim-potoana ankehitriny… Anjaran'Andriamanitra ny hanatanteraka izao ora sambatra izao ary ny hampahafantarany ny rehetra… Rehefa tonga izany dia hivadika ho fotoana manetriketrika, iray lehibe misy vokatra tsy ho an'ny famerenana ny fanjakan'i Kristy ihany, fa ho an'ny ny fanamafisana an'izao tontolo izao. Mivavaka amin-kafanam-po isika ary mangataka ny hafa koa hivavaka ho an'ity fiangaviana lehibe ity. —POPE PIUS XI, Ubi Arcani dei Consilioi "Amin'ny fiadanan'i Kristy ao amin'ny fanjakany", Desambra 23, 1922

Ny asan'ny Papa Jaona manetry tena dia ny "miomana ho an'ny Tompo olona tonga lafatra", izay mitovy amin'ny asan'ny Batista, izay mpanolo-tsaina azy ary mitondra ny anarany. Ary tsy azo atao ny maka sary an-tsaina ny fahatanterahana lehibe kokoa sy sarobidy kokoa noho ny fandresen'ny fihavanana kristiana, izay fandriampahalemana am-po, fandriam-pahalemana amin'ny filaminana ara-tsosialy, fiainana, fahatsarana, fifanajana, ary fifankatiavan'ny firenena . —POPE ST JAONA XXIII, Tena Fihavanana Kristiana, 23 Desambra 1959; www.catholicculture.org

Nomen'ny Fanahy, ary ny fahitana ny fahitana feno finoana, ny taranaka vaovao Kristiana dia antsoina mba hanampy hanangana izao tontolo izao izay raisina ny fanomezam-pahasoavan'Andriamanitra, raisina sy ankamaminy — tsy holavina, atahorana ho fandrahonana ary potika. Taona vaovao izay tsy tia ny fitiavan-tena na mitady ny tenany, fa madio, mahatoky ary tena marina, misokatra ho an'ny hafa, manaja ny fahamendrehany, mitady ny fahasambarana sy ny hatsarany. Vanim-potoana vaovao izay manafaka antsika amin'ny tsy fananana ahiahy, ny tsy fahatsapana, ary ny tsy fandeferana izay mahafaty ny fanahintsika ary manapoizina ny fifandraisantsika. Ry tanora namana malala, angatahin'ny Tompo ho mpaminan'ity vanim-potoana vaovao ity ianao… —POPE BENEDICT XVI, Homily, Andro Maneran-tany, Sydney, Australia, 20 Jolay 2008

Tian'Andriamanitra ny lehilahy sy ny vehivavy rehetra eto an-tany ary manome azy ireo fanantenana vanim-potoana vaovao, vanim-potoanan'ny fandriampahalemana. Ny fitiavany, nambara tanteraka tamin'ny Zanaka tonga nofo, no fototry ny fiadanam-pirenena… Ny Jobily Lehibe dia mifamatotra amin'ny hafatry ny fitiavana sy ny fampihavanana, hafatra izay manome feo ny tanjon'ny olombelona ankehitriny.  —POPE JOHN PAUL II, Hafatry ny Papa John Paul II ho fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny tontolo, 1 Janoary 2000


Nalaina avy tamin'ny asa soratr'i Mark Mallett tao amin'ny Ilay Teny Ankehitriny:

Ry Ray malala malala… ho avy izy!

Ny ho avy vaovao sy fahamasinana ho avy

Ny Fiaviana Afovoany

Ny fomba very

Milenarianisma — Fa inona izany ary tsia

fanamarihana ambany pejy

1 Raha toa ka mitondra ny tombokase eken'ny Fiangonana ny sanganasa voalaza, izany hoe ny imprimatur ary ny nihil fampiharana ny Magisterium io. Rehefa manome ny imprimatur ofisialin'ny Fiangonana ny eveka tsirairay, ary na ny Papa na ny vatan'ny eveka dia tsy manohitra ny fanomezana io tombo-kase io dia fampiasan'ny Magisterium mahazatra izany.
2 jereo Ny fomba very
Posted in Avy amin'ny mpamatsy vola anay, Messages, Ny fotoam-piadanana.