Fanambarana marina sy diso momba ny Fr. Michel Rodrigue

Matetika, ankehitriny, ny fampahalalana diso dia miparitaka amin'ny Internet avy amin'ny olona tsara manjary. Tsy mahagaga raha nisy "fanambarana" vitsivitsy sy nolazaina fa "zava-misy" no nahatonga izany Fr. Michel Rodrigue amin'ny tranokala hafa dia tsy marina. Fr. I Michel Rodrigue dia nihaona mivantana tamin'i Christine Watkins, mpamatsy vola amin'ny Countdown to the Kingdom, ary niara-nilaza tamin'ny mailaka tamina tranonkala sasany izy ireo, nangataka azy ireo hitondra vaovao diso momba azy. Mampalahelo fa Fr. Tsy voahaja ny fangatahan'i Michel ary niparitaka ny tsy fanovana. Noho izany, tianay ny hanazava izay marina ary tsy ho an'ny mpamaky.

Ity fanazavana manaraka ireto dia avy amin'ny firaketana an-tsoratra nataon'i Fr. Lahateny i Michel…


Fitarainana: Nanamafy izy fa rehefa ho avy ny Antikristy, dia “20 minitra monja no hitondrantsika ny entanay”, ary hihazakazaka mankany amin'ny fialofana sy fialofana azo antoka hafa.

valiny: Fr. Tsy nilaza izany i Michel. Ny manan-danja kokoa noho ny fialofana ara-batana, hoy izy, dia ny fialofan'ny Fon'i Jesosy sy Maria. Hoy izy:

“Ny fialofana aloha indrindra aminao. Alohan'ny hametrahana azy dia olona iray, olona miaina amin'ny Fanahy Masina, amin'ny endrika fahasoavana. Ny fialokalofana dia manomboka amin'ilay olona nanolotra ny fanahiny, ny vatany, ny maha-izy azy, ny fitondran-tenany araka ny Tenin'ny Tompo, ny fampianaran'ny Fiangonana ary ny lalàn'ny Didy Folo. Miantso ny Didy Folo aho ny pasipaoron'ny lanitra. Rehefa tonga any amin'ny sisintany ianao dia mila mampiseho ny pasipaoronao. Manome toky anao aho, alohan'ny hidiranao any an-danitra, dia tsy maintsy asehonao ny fankatoavanao ny Didy Folo an'ny Tompo satria tsy noravan'i Jesosy ny Testamenta Taloha. Tanteraka nataon'i Jesosy ny Testamenta Taloha, ary izany dia tsy maintsy tanterahina amin'ny alalàn'ny Testamenta Taloha. Tsy tompontsika izahay. Isika dia mpianatra ihany.

Ny Fonjan'i Jesosy sy ny Fon'i Maria tsy manam-petra ny fialokalanao voalohany. Nahoana i Maria? I Maria irery ihany no nanome nofo ho an'i Jesosy. Midika izany fa ny fon'i Jesosy dia nofon'i Maria, ary tsy azonao atao ny manasaraka ny Fon'i Jesosy amin'ny Fon'i Maria. . . "

Hita ny filazany feno momba izany Eto.


Fitarainana: Nambarany fa enina ambin'ny folo ambin'ny folo taona Andriamanitra dia nilaza taminy mba hanomboka fandroahana.

valiny: Fr. I Michel tsy milaza fa Andriamanitra no nilaza taminy toy izao. Nilaza izy fa tamin'ny mbola kely, dia nasaina hivavaka miaraka amin'ny hafa izay tao anaty ekipa hanampy ny mpamaky trano iray izy, ka izany no nampidirina avy eo tamin'ny zava-misy ny devoly. Nambaran'Andriamanitra taminy ny fomba, indrindra indrindra ny devoly niasa tao anaty vehivavy izay nangatsiaka ny fony.


Fitarainana: Ny fampitandremana dia nilaza izy hoe: "Ny olona sasany dia tsy hino fa efa nisy izany", fa ny Garabandal kosa dia nambaran'ireo mpahita fa ny olona rehetra eto ambonin'ny tany dia tsy hisalasala fa avy amin'Andriamanitra izany ary misy Andriamanitra.

valiny: Fr. Hoy i Michel: "Taorian'ny fampitandremana dia tsy hisy olona afaka milaza fa tsy misy Andriamanitra." Hoy ihany koa izy hoe, "Ny devoly dia hizatra hafatra ho an'izao tontolo izao amin'ny alàlan'ny fampahalalam-baovao, telefaona finday, TV, et cetera. Ny hafatra dia izao: Fampisehoana iraisana no nitranga tamin'ny daty. Ny mpahay siansa anay dia nandinika izany ary nahita fa nisy andrefan-jiro iray avy amin'ny masoandro nipoaka teo amin'izao rehetra izao. Natanjaka be izy io ka nisy fiantraikany tamin'ny sain'ny olona teto an-tany, ka nomen'ny saina iray ihany izany. " kitiho eto ho an'ny lahatsoratra iray manontolo.

Fr. Ny kaontin'i Michel momba izany dia tsy mifanaraka amin'ny mpahita sy ny valala hafa izay nilaza fa maro no hino, amin'ny voalohany, ary mandà ny zavatra niainany. Matio Kelly dia nilaza fa Andriamanitra Ray no nilaza taminy momba ny fampitandremana, na ny “Mini-fitsarana”: “Fantatro fa heverinao ho toy ny zavatra tsara izany, nefa indrisy na izany aza tsy hitondra izao tontolo izao ho ao amin'ny My fitiavana. Ny olona sasany dia hivily lavitra amiko; hirehareha sy mafy loha izy ireo. Miasa mafy amiko i Satana. ” Momba ilay fampitandremana dia hoy i Janie Garza, izay nankatoavin'ny evekany hizara ny hafany: "Maro no hiova, fa maro no tsy handray." Nilaza ilay mari-pankasitrahana an'i Maria Virjiny tamin'ny 3 martsa 2013 ho an'i Luz de Maria de Bonilla, izay manana ny hafany Imprimatur: “Tsy nofinofy ilay fampitandremana. Ny zanak'olombelona dia tokony diovina tsara ka tsy ho latsaka amin'ny afon'ny afobe. Hahita ny tenany ny olona ary amin'io fotoana io, dia hiharan'ny tsy ninoany izy ireo, fa efa namitaka ny zanaky ny zanako maro izay tsy ho afaka hamerim-bola mora foana izy ireo, satria handà ny fampitandremana ny tsy manambany ary hiova izany amin'ny vaovao. teknolojia. "


Fitarainana: Atolony ny Vatican ho fanoherana ny asan'ny Fanahy amin'ny monasiterany izay fiarovana azo antoka.

valiny: Tsy nilaza izy fa manohitra ny asan'ny Fanahy amin'ny monasiterany ny Vatican. Hoy izy, mba hanoharana fa ny monasitera dia fialofana amin'ny fotoana ho avy izay hanenjehana tanteraka ny sitrapon'i kristiana ary hisy korontana be eto an-tany.


Fitarainana: Tsy misy na aiza na aiza amin'ireo boky ara-paminaniana nankatoavin'ny Fiangonana fa ny mpitsoa-ponenana namporisihan'Andriamanitra na i Maria.

valiny: Ny toeram-pialofana azo antoka voalohany dia voalaza ao amin'ny Soratra Masina. Ilay sambofiara Noa.Ny momba ny toerana hafa azo antoka, misy. . .

Ilay Rain'ny Fiangonana tany am-piandohana Lactantius, izay mahita mialoha ny fandosiran'ny fandikan-dalàna amin'ny ho avy:

Izany no fotoana hanariana ny fahamarinana, ka halan'ny tsy meloka; izay itadiavan'ny ratsy fanahy ny tsara ho fahavalo; tsy misy lalàna, na filaminana, na fifehezana miaramila izay tsy ho voatahiry… ny zavatra rehetra hanjavona sy hifangaro hanohitra ny tsara, ary manohitra ny lalàn'ny natiora. Ary ho lao ny tany, toy ny hoe fandrobana tsotra. Rehefa tonga izany zavatra izany, dia ny marina sy ny mpanaraka ny fahamarinana no hisaraka amin'ny ratsy fanahy ka handositra solitudes. -Lactantius, Ny Institiota masina, Boky VII, Ch. 17

Masindahy Masindahy Francis de Sales dia manamafy fa hisy fiarovana arosony mandritra ny fanenjehana an'i Antikristy:

Tsy maintsy ho avy ny fikomiana sy fisarahana… Ny sorona dia hitsahatra ary… ny Zanak'olona dia tsy hahita finoana eto an-tany… Ireo rehetra andalan-tsoratra ireo dia fantatra amin'ny fahoriana izay hataon'i Antikristy ao amin'ny Fiangonana… Saingy ny Fiangonana… tsy hahomby ary hisy mamelona sy arovana hatrany eo afovoan'ny lemaka sy solitudes izay hahazoany misotro ronono, araka ny voalazan'ny Soratra Masina (Apôk. Ch. 12). -St. Francis de Sales, Ny asa nanirahana ny Fiangonana, ch. X, n.5

Nomena ilay vehivavy ny elatry ny voromahery lehibe, mba hahafahany manidina ny fitoerany any an-efitra, izay, tsy lavitra ny bibilava, no nokarakaraina nandritra ny herintaona, roa taona, ary tapany. (Apokalypsy 12:14; manondro fialofana ara-batana izany)

Ary amin'ireo fanambarana ho an'i Fr. Stefano Gobbi, izay mitondra ny Imprimatur, Nilaza mazava ny Our Lady fa ny fon'ny tsy mety ataony dia tsy ho fialokalofana ara-panahy fotsiny fa:

Amin'izao vanim-potoana izao, dia mila mandehana haingana ianao mba hialoka amin'ny fialofan'ny Foko tsy mahafaty, satria mihantona aminao ny fandrahonana ratsy. Ireo no voalohany amin'ny faharatsiana ara-panahy, izay mety manimba ny fiainam-panjakena amin'ny fanahinao… Misy ny ratsy amin'ny filana ara-batana, toy ny fahalemena, loza, lozam-pifamoivoizana, horohoron-tany, ary aretina tsy azo sitranina izay miparitaka… ratsy ny filam-piaraha-monina… Mba harovana amin'ireo loza rehetra ireo dia manasa anao aho hametraka ny tenanao ao anaty trano fialofana any amin'ny trano fialokalofana ny foko tsy mahafaty. —Jiona faha-7, 1986, Ho an'ireo pretra malalantsika, n. 326


Fitarainana: Nambarany fa rehefa ajanona ny Eokaristia ary manolotra litorjika sandoka ny Fiangonana, "izany dia ny Faharavana sy fanalam-baraka ary hanomboka ny Fahoriana Lehibe."

valiny: Rehefa indray, sandoka izany. Fr. Hoy i Michel:

Rehefa mahita ny fahavetavetana mahatsiravina nolazain'i Daniela mpaminany mijoro ao amin'ny fitoerana masina ianao (avelao ny mpamaky hahalala). . . (Matio 24: 15)

“Inona no tian'i Jesosy holazaina? Masindahy Papa Paul VI nilaza fa 'tamin'ny alàlan'ny famoretana sasany, ny setrok'i Satana dia niditra tao amin'ny Fiangonana.' Nandalo teny haingana ny olona 'tamin'ny alàlan'ny famoretana sasany.' Midika hoe hierarchy ny Fiangonana izy ireo.

“Ny anti-Kristy dia ao amin'ny ambaratongan'ny Fiangonana izao. Hatramin'ny nanombohan'ny Fiangonana dia ny fipetrahany lehibe dia ny hipetraka amin'ny seza an'i Peter. Ny devoly dia hifaly mandritra ny fotoana iray. Ny Antikristy no hiseho sy mifehy ho mpamonjy an'izao tontolo izao. Hanana loha telo izy: loham-pinoana iray - pope diso, loha politika, ary loha ara-bola. Ny Antikristy, amin'ny sarin'ny mpamonjy, no lohan'ny roa hafa. Efa ao daholo ankehitriny. Fotoam-potoana sisa io. . .

"Rehefa avy ny antikristy dia mivoaka ny sakramenta. Handoto ny Eokaristia Masina izy ireo ary milaza fa tandindona fotsiny izany. Hiezaka hanao karazana Mass hafa izy ireo mba hampifaliana ny antokom-pivavahana rehetra, ary hanafoana ny “andron'ny Tompo” izy ireo, ny alahady. Ny pretra dia ho toy ny shamans. Diakona ho mpisorona sy diakona manambady dia tsy hitovy amin'ny an'ny taloha. Izy ireo dia ho "maitso" ary hifantoka amin'ny Mother Earth. Ny fandavana telo nataon'i Petera dia hitranga indray. Amin'ity indray mitoraka ity dia fandavana ny tena fisehoana marina ao amin'ny Eokaristia, fandavana ny fisoronana, fandavana ny fanambadiana izy ireo. Raha hamaky ny lahatsoratra loharano, kitiho eto.


Fitarainana: Nambarany fa "ny Antikristy dia Lord Maitreya any Angletera. Aza mijery azy na mijery azy. ”

valiny: Tsy milaza na mino izy fa ny Antikristy dia Lord Maitreya. Tsy niteny izy hoe: "Aza mijery azy na mijery ny masony."

Ity misy zavatra nolazainy, na izany aza, momba ny devoly (tsy ilay Antikristy):

“Eny, manandrana manahaka an'i Jesosy izy amin'ny fanaovana karazana famantarana isan-karazany. Ho fantatrao fa tsy avy amin'ny Tompo ireo zavatra ireo satria tsy ho ela ny vokatra. Ho fohy foana io.

“Ary manan-danja izany: hahita zavatra maro amin'ny fahitalavitra ianao. Ny zavatra voalohany izay tian'ny devoly dia tokony aseho amin'ny seho. Niavonavona izy, ka hanome famantarana izy ka mahatonga ny olona hilaza hoe: 'Hitanao an'ity! Hitanao ve izany! ' Aza mijery ary mamahan-tena ny avonavony. Iray amin'ireo anjely tsara tarehy indrindra any an-danitra izy. Nahazo ny fanomezana lehibe indrindra nomen'ny Ray ny anjely izy. Nampiasa ireny fanomezana ireny izy hanodinkodina sy handringana anjely hafa miaraka aminy. Ny ampahatelony dia nanaraka azy tany amin'ny helo. '” kitiho eto ho an'ny lahatsoratra feno.


Fitarainana: Nanamafy izy fa "Andriamanitra dia nifidy an'i Trump hanatanteraka ny sitrapony satria kristiana tsara izy, fa noho izy tsy ampoizina."

valiny: Inty i Fr. Ny teny marina nataon'i Michel, izay azo jerena ao Eto:

“Ny zavatra azoko lazaina momba ny Filoha Trump dia ny hany nolazain'ny Ray tamiko. Hoy izy: 'Ity no efa nofidiko. Tsy azony atao ny mifehy azy. ' Tsy nilaza izy fa olo-masina. Tsy nilaza an'izany mihitsy izy. 'Tsy afaka mifehy azy izy ireo. Tsy fantatr'izy ireo hoe tongotra inona izy no mandihiza. ' Ity no nolazainy. 'Noho izany dia tsy nahavita nanatanteraka ny asany izy ireo.' Nilaza ny Ray fa i Trump dia voafidy noho ny anjeliny izay nanova ny vato. Voafidy izy satria fantatry ny Tompo ny toetoetrany, ny fahaizany, ny zavatra nataony ary ny sitrapony. Nosafidiana ny hanakanana ny Fitondrana iray manerantany. Zava-dehibe izany satria raha tsy teo izy dia afaka manome toky anao aho fa ny Fanjakana Iray Eran-tany, izay asan'i Satana no efa vita ankehitriny. Ary fantatro fa afaka miala sasatra amin'ny nolazaiko aho. Izany rehetra izany dia nolazaiko tamin'ny eveka. Fantany izay rehetra hitako. Lazaiko azy daholo ny zavatra rehetra. Tsy misy afeniko.

“Hoy tamin'ny olona tany Etazonia aho: 'Indraindray i Trump dia mihetsika amin'ny fomba tsy misy olona mahazo. Nefa omeko toky ianao fa voatahy manana azy izy, koa tsy maintsy mivavaka ho azy ianao. '


Fitarainana: Nilaza izy fa naseho tamin'ny Medjugorje 10 izy.

valiny: Tsy marina izany. Tsiambaratelo izany! Ity no nolazainy momba ny fitsidihany tany Medjugorje:

Indray maraina rehefa nirahin'i Fr. Nitsangana teo akaikin'ny arabe i Michel, nisy fiara nisintona teo anilany. "Andao hiaraka amiko," hoy ilay lehilahy taminy frantsay. Be dia be ny ataontsika ankehitriny. Ho sakafo maraina izahay. ”

"Iza moa ity pretra ity?" Fr. Nanontany tena i Michel hoe: “Ary ahoana no ahafantarany fa miteny frantsay aho? Ary nahoana aho no mijanona tampoka aminy miaraka aminy? ”

Ny lehilahy dia Fr. Slavko Barbaric, pretra Franciscan tany am-piandohana nalefa tany Medjugorje tamin'ny 1983 mba hanao fanadihadiana momba ireo fisehoana ireo. Lasa mpino mafana fo izy ary taty aoriana, ny talen'ny ara-panahy nandritra ny taona maro ho an'ny mpijery enina Medjugorje. Mandra-pahafatiny tampoka teo amin'ny Tendrombohitra Krizevac tamin'ny Novambra 2000, fony izy nivavaka ny Stations of the Cross dia izy no foiben'ny mpivahiny Medjugorje. Ny mpitsabo aretin-tsaina iray izay nahay fiteny maro, dia tsy nanary ny litorjika isan'andro, lahateny tamin'ny fiteny maro izy, nitarika ny Eokaristia Aditation, Rosaries, ary boky nosoratana momba ny vavaka, fifadian-kanina, Adoration, the Stations of the Cross and Confession. Tao amin'ny hafatra Medjugorje tsy manam-petra andro vitsy taorian'ny nahafatesany dia nilaza tamin'ny vazaha fahitana an'i Marija i Fr. Slavko dia niaraka taminy tany an-danitra.

Fr. I Michel dia mbola tsy nihaona tamin'i Fr. Slavko taloha, ary tsy nahalala ny antony Fr. Fantatr'i Slavko hoe iza izy na tany amin'izay nitondrany azy. Fr. Slavko nandroaka an'i Fr. Michel manodidina Medjugorje, nanazava taminy ny dikan'ny toerana sy ny tantaran'ny fisehoana. Avy eo dia nentiny tany amin'ny efitrano iray akaikin'ny Eglizin'i St. James izy, izay nisy ny rakitra, ny antontan-taratasy rehetra momba an'i Medjugorje, ao anatin'izany ny firaketana fahagagana sy hafatra.

"Manaraha ahy," hoy i Fr. Slavko. Fr. Nanaraka azy tany amin'ny toerana iray teo akaikin'ny faritry ny lalana i Michel. Nandeha tohatra nidina taminà tohatra iray nankany amin'ny efitra ambanin'ny tany izy ireo. Nisy pretra iray tao izay nanolotra ny tenany ho Fr. Petar Ljubicic. Fr. Hitan'i Michel fa nisy lafiny iray tao amin'ny efitrano iray, nisy Baiboly iray, ary tamin'ny lafiny iray, boky iray. "Tendreo ny boky," Slavko hoy tamin'i Fr. Michel, ka naka ny boky izy ary namadika ireo pejy. Ny pejiny dia toy ny tanimbary ary tsy nahatsapa na oviana na oviana an'izany hatrizay. "Inona no hitanao amin'ny pejy?"

"Tsy misy na inona na inona" hoy Fr. Michel.

Fr. Nohazavain'i Slavko avy eo ny fomba nanoratana ny tsiambaratelo Medjugorje folo tao amin'ny vatan'ny boky sy ny fomba nanatonan'ny fahitana an'i Mirjana ny fisafidianana pretra iray izay hampahafantatra ny tsiambaratelo tsirairay eto amin'izao tontolo izao. Nisafidy an'i Fr. Petar. Folo andro alohan'ny hisehoan'ny voalohany, i Mirjana dia hanome ny boky ho an'i Fr. Petar, izay ho afaka hahita sy hamaky ny tsiambaratelo voalohany. Samy hivavaka sy mifady hanina hafitoana izy ireo. Telo andro alohan'ny hisehoan'ny tsiambaratelo, dia i Fr. Petar dia hampahafantatra izany amin'ny papa sy izao tontolo izao. Avy eo dia haveriny amin'i Mirjana ilay boky, izay hitondra azy io folo andro alohan'ny hisehoan'ny tsiambaratelo manaraka. "Amin'ny lafiny iray na Andriamanitra dia hiantoka fa mahatratra an'izao tontolo izao ny hafatra."

"Avy any an-danitra ilay boky," hoy i Fr. Slavko. Izy io dia efa nandalina sy namakafaka ireo mpahay siansa nilaza fa tsy misy eto ambonin'ny tany ilay akora.

Fr. Slavko avy eo hoy tamin'i Fr. Michel, "Misy hafatra ho anay ve?" Nanome an'i Fr. Michel hafatra manokana ho an'ny paroasy ao Medjugorje, ary tamin'io fotoana io dia nahatadidy ity hafatra ity izy: "Eny, tiako izany." Fr. Fantatr'i Slavko izany satria i Mary avy any Medjugorje dia nilaza tamin'ny fahitana, i Ivan, fa i Fr. Ho avy i Michel raha misy hafatra. Fr. Nozarain'i Michel ny hafatra ary Fr. Slavko nandefa azy.

Azo vakiana avokoa ny tantara manontolo Eto.


Fitarainana: Izy no manohana ny hafatr'i John Leary, izay nolazain'ny evekany fa ny hafatr'i Leary dia avy amin'ny zanak'olombelona, ​​satria izy dia niresaka tamin'ny sasany tao amin'ny toerana sasany.
valiny: Fr. Tsy manohana ny hafatr'i John Leary i Michel. Ny fanambarana nosoniavina nataony izay nilaza izany dia mety ho hitan'ny manindry eto.
Posted in Fr. Michel Rodrigue, Messages.