Gisella Cardia: hitsangana amin'ny maty sy marefo ny fiangonana

Izahay dia Gisella Cardia September 15, 2020:

Ry zanaka malala, misaotra anao tonga teto tamin'ny vavaka sy nihaino ny antsoko tao am-ponareo. Anaka, ovay ho fiangonana kely ny tranonareo, manohiza manao tranom-bavaka. Ry zanako, miomàna, misavoritaka ny zanak'olombelona, ​​maro no ho tonga satria te handre momba an'Andriamanitra. Toy izao no fanombohan'ny fanovana ny olombelona: fantaro ny fomba fandraisana sy firesahana momba ny fanantenana, fifaliana ary fahasambarana izay hanjaka eto an-tany, tsy misy fijaliana, tsy marary, fa amin'ny Fitiavana lehibe. Anaka, ny ampahany amin'ity fanovana ity dia efa mandeha sahady. Mivavaha ho an'ny fiangonana: hitsangana amin'ny maty koa izy ary hiroborobo. Tandremo foana ny amboadia mitafy akanjo: mivavaka, mivavaha betsaka, mitanisa ny rosary masina. Ny zanako lahy malala [izany hoe ny pretra] izay tsy mino ny teniko! Ho mafy ny fijalian'izy ireo. Ankehitriny dia avelako ianao miaraka amin'ny tsodranon'ny reniko, amin'ny anaran'ny Ray, ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, Amena.
Posted in Gisella Cardia, Messages.