Edson - Tsy misy Pretra

Mpanjakavavin'ny rosary sy fiadanan'i Edson Glauber on 18 Oktobra, 2020:

Fiadanana, anaka malalako, fiadanana! Anaka, izaho ny Reninao dia avy any an-danitra hangataka am-bavaka anao ho an'ireo zanako lahy izay pretra sy ho an'ny Fiangonana Masina iray manontolo. Raha tsy misy pretra dia tsy azonao ny fitahiana sy fahasoavana ary hazavana tian'i Jesosy Zanako homena anao ao amin'ny Sakramenta Masina. Raha tsy misy pretra dia tsy azonao atao ny miady amin'ny fanafihana sy ny fandriky ny fanahy ratsy izay mitady isan'andro hitandrina anao amin'ny lalan'ny Tompo. Mivavaha ho an'ireo zanako lahy izay pretra ary tafaray amin'izy ireo amin'ny fivavahanao, sorona sy fivalozanao, ary ny herin'ny tsara dia handresy ny ratsy rehetra izay misy eto ambonin'ny tany ankehitriny. Miaraka aminao ny zanako lahy ary miaraka aminao miaraka amin'ny vadiko Josefa vadiko aho, ary izahay, ny Masina Masina, tsy mandao anao velively, ary tsy mamela anao irery izahay na dia vetivety fotsiny aza. Raiso ny fiadanako sy ny tso-dranoko: amin'ny anaran'ny Ray, ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen!
Posted in Edson sy Maria, Messages.