Edson Glauber - Miverena amin'ny Tompo haingana araka izay azo atao

Mpanjakavavin'ny rosary sy fiadanan'i Edson Glauber :

Niseho tamin'ny anjely maro teo ankavanany sy haviany i Masina Maria. Nomeny anay ity hafatra manaraka ity:
Fiadanana, zanaka malalako, fiadanana!
Anaka, izaho Neny avy any an-danitra hangataka anao hanova ny fiainanao ary hiverina any amin'ny Tompo araka izay azo atao, raha manome fotoana ho anao fiovam-po ianao. Na izany aza, hifarana io fotoana io, anaka sy zava-nitranga lehibe hanova ny fiainanao mandrakizay.
Avelao ny fiainam-pahotana ary hibebaka amin-kitsimpo noho ny nanafintohinana ny Ray Mandrakizay ary noho ny tsy nitia Azy tahaka ny tokony ho azonao.
Miangavy anao aho: mivavaha, mivavaha toy ny mbola tsy nivavahanao hatrizay hatrizay, ary atolory ny zava-drehetra amin'ny Fonian'Andriamanitra Jesosy Zanako ho fanonenanao ny fahotanao sy ny fahotan'izao tontolo izao, ka mitalaho amin'ny fiovam-po amin'ny fanahy rehetra. Tiako ianao ary miarahaba anao anio ao anaty Foko tsy maloto ato amiko.
Raiso ny fahasoavako sy ny fitahiako, amin'ny anaran'ny Ray, ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen!
-Aoza 2, 2020
Fiadanana ho an'ny fonao!
Anaka, ambarao amin'ny zanako rehetra: haingana, haingana, haingana. Raha te-handresy ireo zava-dratsy atahorana manambana azy ireo ny rehetra dia tokony hivavaka isan'andro ny Rosary isan'andro izy ireo, ka mifady hanina sy hanao sorona ho tombontsoan'izao tontolo izao sy ho an'ny fandriam-pahalemana. Ny devoly te-hitondra fangirifiriana bebe kokoa amin'izao tontolo izao, ary ny zanako rehetra dia mila manondrika ny lohalika amin'ny tany sy hanelanelana, mba hanakanana ny fikasan-dratsiny. Henoy ny antsoko amin'ny vavaka sy ny fiovam-po, ary homen'Andriamanitra anao hatrany ny fahasoavana fandresena amin'ny ratsy rehetra. Henjehina ianao, nefa aza matahotra na inona na inona. Ny Tompo no eo anilanao hiaro sy hanampy anao ary amin'ny alalanao no hanehoany ny avonavona fa Izy no Tompo.
Misaotra anao koa aho, ary koa ny olombelona rehetra: amin'ny anaran'ny Ray, ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen!
-Aoza 1, 2020
Posted in Edson sy Maria, Messages.